Mary Louise Kelly, Christopher Intagliata, Erika Ryan