DATE: 
Sat, 08/27/2022 - 7:30pm
LOCATION: 
Stoughton Opera House
381 E Main St
Stoughton, WI 53589