DATE: 
Sun, 11/03/2019 - 3:00pm
LOCATION: 
Stoughton Opera House
381 E. Main St
Stoughton, WI 53589